Η φωτογραφία (1987)


Gloria mundi (1976)


Gloria mundi (1976)


Nico Papatakis  - Cinématon #1588 (Gérard Courant, 1992)