Sandome no satsujin (The Third Murder), Hirokazu Kore-eda

Mother!, Darren Aronofsky

Sweet Country, Warwick Thornton

Ammore e malavita, Manetti Bros.

Jia nian hua (Angels Wear White), Vivian Qu